Executiva da Fundación

D. Anxo Angueira Viturro, Presidente

Dª Luz Pozo Garza, Vicepresidenta

D. Xosé Carlos Beiró Piñeiro, Secretario

D. Justo Cortizo Sóñora, Tesoureiro

Vocais:

D. Xesús Alonso Montero
Director do Centro de Estudos Rosalianos

D. Xosé Luis Axeitos Agrelo

Dª Ana Mª Blanco Gómez

Share